Siirry sisältöön

Kolmiportainen tuki poistuu – uuteen malliin täsmennystoiveita

Nykyinen liian tulkinnanvarainen ja puutteellisesti toteutunut oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki väistyy ja korvautuu ennaltaehkäisevillä tukitoimilla, jos perusopetuslain muutosesitys toteutuu. Erilaisten oppijoiden liitto kannattaa lausunnossaan esitystä mutta muistuttaa, että joitakin sen kirjauksia on täsmennettävä.

Perusopetuslain oppimisen ja koulunkäynnin kokonaisuudistuksessa nykyisen kolmiportaisen tuen korvaisi ennakoiva ja ennaltaehkäisevä tuki. Jos se ei riitä, annettaisiin oppilaskohtaista tukea. Erilaisten oppijoiden liitto antoi tästä maan hallituksen esityksestä tällä viikolla lausuntonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Ennakoivia tukitoimia olisivat tukiopetus, opetuskielen oppimisen tukiopetus sekä erityisopettajan antama opetus muun opetuksen yhteydessä matalalla kynnyksellä ilman pedagogisia asiakirjoja, hallinnollisia päätöksiä ja muuta byrokratiaa.

Esitys on Erilaisten oppijoiden liiton mukaan kannatettava, mutta lakiin tarvitaan selkeät ja velvoittavat säädökset konkreettisista ennakoivan tuen toimista.

”Esityksen kirjaus tukitoimista on liian väljä. Lakiin tarvitaan tarkemmat säädökset, jotka velvoittavat koulutuksen järjestäjät määrittämään ennakoivan tuen tarkoituksen, tavoitteet, määrän, toteutustavat ja vaikutusten seurannan. Tämä auttaa varmistamaan tarpeellisten opetusjärjestelyjen resurssit”, Erilaisten oppijoiden liitto toteaa lausunnossaan.

Erityisopettajan antama tuki voi esityksen mukaan olla myös konsultaatiota, joka kohdistuu luokanopettajiin, aineenopettajiin, oppilaisiin ja mahdollisesti myös huoltajiin. Tämä ei saa liiton mukaan kuitenkaan rajoittaa lasten saamaa tukea laskennallisesti eikä käytännössä.

Tarpeen mukaisen tuen resurssit on varmistettava

Ennakoiva tuki pyritään toteuttamaan ensisijaisesti osana jokapäiväistä luokkaopetusta ja ryhmämuotoisesti oppilaan omassa luokassa. Tätä Erilaisten oppijoiden liitto pitää erinomaisena muutoksena.

”Oikein toteutettuna tämä vähentää oppilaiden kokemaa huonommuuden tunnetta ja leimautumista erityisoppilaiksi. Se myös mahdollistaa aiempaa paremmin oppilaiden keskinäisen tuen sekä sen, että moninaisuuden ymmärtäminen lisääntyy”, lausunnossa todetaan.

Oppilailla tulisi liiton mukaan olla myös mahdollisuus henkilökohtaiseen tukiopetukseen ennakoivana tukitoimena matalalla kynnyksellä, kun se koetaan toimivimmaksi ja vaikuttavimmaksi tavaksi eikä tarve ole pitkäkestoinen. Ennakoivat tukitoimet eivät kuitenkaan aina riitä. Erilaisten oppijoiden liitto pitääkin tärkeänä, että oppilaalla on näissä tilanteissa välittömästi oikeus lakiesityksen mukaisiin oppilaskohtaisiin tukitoimiin.

”Ennakoivien tukitoimien resursoinnin lisäksi on varmistettava myös vahvojen oppilaskohtaisten tukitoimien resurssit niille, joilla on niihin jatkuva tarve esimerkiksi oppimisvaikeuksien tai neuropsykiatristen ominaisuuksien vuoksi.”

Tuen tarvetta on seurattava jatkuvasti

Monet erilaiset syyt voivat Erilaisten oppijoiden liiton lausunnon mukaan johtaa kiinteän ja turvallisen erityisluokan tarpeeseen.

”Erityisluokan tarve voi johtua esimerkiksi laaja-alaisista oppimisvaikeuksista akateemisissa aineissa, aistiyliherkkyyksistä tai tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymättömyydestä. Näille oppilaille ei riitä erityisopettajan antama erityisopetus pienryhmässä. Kaikki eivät kuitenkaan tarvitse erityisluokkamuotoista opetusta kaikissa oppiaineissa”, liitto muistuttaa.

Uusi lakiesitys pyrkii Erilaisten oppijoiden liiton tulkinnan mukaan varmistamaan, että oppilaiden tuen tarvetta arvioidaan koulussa jatkuvasti ja tuki järjestetään ja toteutetaan välittömästi tuen tarpeen ilmetessä ilman tarpeetonta byrokratiaa.

Tuen vaikutuksia ja tukitoimien riittävyyttä on seurattava tiiviisti. Näin taataan, että tuki on oppilaan tuen tarpeiden mukaista. Erilaisten oppijoiden liitto pitää välttämättömänä, että arvioinnin toteuttamisen periaatteet ja prosessit määrätään tarkasti ja velvoittavasti Opetushallituksen laatimissa opetussuunnitelman perusteissa.

”Tärkeä on myös esityksen toteamus lapsen edun ensisijaisuudesta sekä lapsen näkemyksen kuulemisesta ja huomioon ottamisesta tuen järjestämisessä ja toteuttamisessa.”

Yhteistyöstä huoltajan kanssa säädettävä laajemmin

Ennakoiviin tukitoimiin liittyen tulisi Erilaisten oppijoiden liiton mukaan säätää myös yhteistyöstä huoltajan kanssa. Nyt esityksessä säädetään yhteistyöstä vain oppilaskohtaisten tukitoimien suunnitelman laatimisessa.

”Huoltajien on ensiarvoisen tärkeää olla alusta lähtien aktiivisesti mukana lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuen suunnittelussa ja saada ohjausta lapsen oppimisen tukemiseen kotona. Lapsen elämän tärkeimmät ympäristöt ovat koti ja koulu, ja niiden yhteistyön tulee olla tiivistä ja rakentavaa. Yhteistyöosaaminen tulee varmistaa opettajien koulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa”, liiton lausunnossa korostetaan.

Kouluyhteisöön lisää oppimisvaikeuksien osaamista

Oppilas- ja opiskelijahuollolla on keskeinen merkitys tuen kokonaisuudessa, ja sitä pitäisi Erilaisten oppijoiden liiton mukaan vahvistaa.

”Koulun jokapäiväiseen arkeen olisi tärkeää saada oppilaiden ja opettajien tueksi ammattilaisia, joilla on vahva tieto ja osaaminen oppimisvaikeuksista ja neuropsykiatrisista vaikeuksista, niiden eri ilmenemismuodoista ja parhaista tuen keinoista. He voisivat olla esimerkiksi koulutoimintaterapeutteja ja neuropsykiatrisia valmentajia.”

He voisivat liiton mukaan matalalla kynnyksellä tukea ja ohjata erityisesti opettajia ja muuta opetushenkilöstöä erilaisten oppijoiden kohtaamisessa sekä yksilöllisen ja yhteisöllisen tuen toteuttamisessa. Tästä olisi tärkeää säätää oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa erikseen.

Tuen vaikuttavuus on varmistettava tarkemmin

Erilaisten oppijoiden liitto vaatii, että oppimisen tuen vaikuttavuutta ja rahoituksen riittävyyttä seurataan yksiselitteisin mittarein ja tuen toteutumisen valvontaa kehitetään.

”Näin varmistetaan hyvien säädösten siirtyminen uudistuksen yhteydessä aidosti kaikkien opetuksenjärjestäjien ja koulujen käytännöiksi. Tällä hetkellä tuen riittävyyden ja vaikuttavuuden seurannassa on paljon vaihtelua ja suuria puutteita”, lausunnossa todetaan.

Lue Erilaisten oppijoiden liiton koko lausunto täältä.