Siirry sisältöön

OPISKELIJAKYSELYN
YHTEENVETO JA RAPORTTI

LUE MEDIATIEDOTE 19.5.2020 TÄSTÄ LINKISTÄ

Erilaisten oppijoiden liitto toteutti täysi-ikäisille opiskelijoille suunnatun kyselyn etäopiskelusta koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa huhti-toukokuussa 2020.

Etäopiskelua koskevalla kyselyllä haluttiin kartoittaa opiskelijoiden, erityisesti oppimisvaikeuksia omaavien opiskelijoiden, kokemaa tuen tarvetta sekä etäopiskelun tuottamia haasteita ja etuja. 

OPISKELIJAkyselyyn vastasi 108 henkilöä, joista selkeä enemmistö (71 %) opiskeli ammattikorkeakoulussa. Joukossa oli myös yliopistolaisia, lukiolaisia ja ammattikoululaisia sekä muualla opiskelevia. Vastaajista noin puolilla joko oli oppimisvaikeus tai ei ollut varmaa tietoa mahdollisesta oppimisvaikeudesta.

”Erityisesti nousi esiin vertaistuen ja ryhmässä opiskelemisen tarve. Opettajaa oli usein ollut vaikea tavoittaa etäopiskelussa”, sanoo Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen.

Piirros opiskelijasta

Yhteenvedossa mukana avointen vastausten analyysi:

Tuen tarve etäopinnoissa

Etäopiskelun helppous jakoi opiskelijoiden näkemyksiä. Joukossa oli opiskelijoita, jotka kokevat etäopiskelun erittäin helpoksi sekä opiskelijoita, joille etäopiskelu on erittäin vaikeaa. Hajontaa oli myös tuen tarpeen kokemisessa. Olikin erittäin yksilöllistä koettiinko etäopiskelun lisänneen tuen tarvetta sekä mihin tukea tarvittiin.

Etäopintoihin kaivattiin lisää tukea sekä vertaisilta että opettajalta. Kavereilta koettiin olevan helpompaa kysyä apua, ja kavereilta tuleva kannustus koettiin auttavan opinnoissa eteenpäin. Etäopiskelua kuvattiinkin yksinäiseksi. Yhdessä oppiminen olisi vastaajien mielestä hauskempaa, ja yhdessä keskustellessa oma oppiminen olisi rikkaampaa; kaverilta voi oivaltaa näkökulman, jota ei itse olisi tullut ajatelleeksi. 

Myös selkeys korostui etäopiskelussa. Niin tehtävänannoissa, kurssin suoritustavoissa kuin aikatauluissakin oli koettu epäselvyyttä. Etänä opiskellessa avun kysyminen nähtiin haasteellisena, joten opiskelijoiden toive saada aukottomia tehtävänantoja vaikuttaa luonnolliselta. Epäselviä ohjeita perusteltiin opettajien valmistautumattomuudella. Poikkeusolojen ajamana vaihdettiin nopeasti etäopintoihin, eikä uusia toimivia toimintamalleja ehditty rakentaa etukäteen. Tästä syystä myös kurssikäytännöissä kerrotaan olleen kankeutta.

Yksi etäopiskelun muoto oli itsenäisin tehtävin suoritetut kurssit. Nämä koettiin raskaina kursseina suorittaa: itsenäisten tehtävien koettiin olevan ”turhia” ajantäytteitä, joilla korvattiin vain lähiopetuksesta peruuntuneita tunteja. 

Etäopiskelun haasteet ja hyödyt

Yhtä lailla opiskelijoiden yksilölliset kokemukset nousivat esiin etäopetuksen haasteiden ja hyötyjen kohdalla. Suurin mielipiteitä jakava aihe oli aikataulutus. Tämä oli toisaalta merkittävin haasteita tuova tekijä, mutta myös merkittävin etäopiskelun hyvä puoli. Osalle opiskelijoista oli haastavaa rajata opiskelua ja vapaa-aikaa, kun ei ole lähiopetuksen tuomaa määrättyä aikaa opintoihin keskittymiselle. Päivärytmistä kerrottiin olevan vaikea pitää kiinni. Ajankäytön hallinta oli haastavaa, varsinkin kun täytyi hallita useaa kokonaisuutta yhtäaikaisesti, ja tehtävien koettiinkin kasautuvan herkästi tästä syystä.

Kuitenkin oli myös joukko opiskelijoita, jotka kokivat etäopintojen vapaan aikatauluttamisen olevan hyödyksi itselleen. Kotona koettiinkin olevan enemmän aikaa tehtävien tekoon ja oppimiseen. Etäopintoja on mahdollista suorittaa itselle sopivan rytmin mukaan, ja moni kokikin hyvänä, että tehtäviä voi tehdä silloin, kun on virkeimmillään. Ei ole pakko aloittaa aikaisin aamulla, jos se ei tunnu itselle toimivalta. Onnistuneeseen ajankäyttöön kuvattiin tarvittavan itseohjautuvuutta, joten ehkä tämä on yksi eroja aiheuttava tekijä.

Toinen esille noussut sekä haasteita että hyötyjä tuova aihe etäopiskelussa oli koti opiskeluympäristönä. Haasteena koettiin kotona olevat monet ärsykkeet, olisi helppoa opiskelun sijaan jäädä tekemään jotain ihan muuta, tai kesken opiskelun huomata katosta roikkuva hämähäkinseitti, ja päätyä siivoamaan. Kotona ei ollut rauhallista paikkaa opiskelulle ja varsinkin muiden perheenjäsenten ollessa kotona oli vaikea keskittyä.

Kuitenkin on myös opiskelijoita, joiden mielestä kotiympäristö tukee opiskelua hyvin. Kotona ei ole lähiopetuksessa syntyvää melua, vieruskaveri ei kysele neuvoa tauotta, eikä tarvitse stressata muiden tahdissa pysymisestä. Kuluuhan koulumatkoihinkin aikaa ja rahaa, jotka etäopiskelussa säästyvät.

Näiden kahden lisäksi haastavana etäopinnoissa koettiin tehtävien aloittaminen ja loppuun saattaminen. Motivaation lisäksi opiskelijat puhuivat itsekurista, aloittamisen vaikeudesta ja itsensä johtamisesta. Sosiaalisen paineen huomioidaan puuttuvan etäopiskelusta, mikä on aiheuttanut osalle opiskelijoista haasteita. Ilman tukea opiskelijalla pitäisikin olla itsekuria, taitoa johtaa itseään. Varsinkin uusien asioiden oppiminen itsenäisesti koettiin haastavana.

Ammatillisissa opinnoissa huolta on aiheuttanut työssäoppimisen korvaaminen. Ammatille ominaisia kädentaitoja on vaikeaa oppia itsenäisin tehtävin, mutta työssäoppiminen ei poikkeustilanteen vuoksi ollut mahdollista. Kuten muidenkin kurssikäytäntöjen kohdalla, myös työssäoppimisen menettelytavat ja korvaavat ratkaisut eivät täysin onnistuneet pysymään äkillisen poikkeustilan aikataulussa. Monissa opinnoissa etäopiskelun tapoja on jouduttu kehittämään, ja ne ovatkin todennäköisesti kehittyneet tästä.

Erilaisten oppijoiden liitto ry toteutti täysi-ikäisille opiskelijoille suunnatun kyselyn etäopiskelusta koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa huhti-toukokuussa 2020. OPISKELIJA-kyselyyn vastasi 108 henkilöä.

Yhteenveto kyselystä:
Heini Lehtinen
korkeakouluharjoittelija, Erilaisten oppijoiden liitto ry

Yleinen ja aikuiskasvatustiede, Helsingin yliopisto