Siirry sisältöön

Hallituksen nuorisopolitiikassa otettava huomioon oppimisvaikeudet

Erilaisten oppijoiden liitto muistuttaa valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman uudistajille, että tekeillä oleva ohjelmaluonnos sivuuttaa lähes täysin viidesosan nuorista: oppimisvaikeuksia ja neuropsykiatrisia haasteita kokevat nuoret. Liitto esittääkin luonnokseen monia muutoksia.

Maan hallitus uudistaa parhaillaan nuorisopolitiikkaansa, jonka tavoitteet ja toimet määritellään valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa (VANUPO). Ohjelma kattaa kaikki alle 29-vuotiaat nuoret vuosina 2024–27, ja sen tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia kahdeksan tavoitteen ja niihin liittyvien toimien keinoin.

Ohjelmaluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella, ja Erilaisten oppijoiden liitto on antanut siitä oman lausuntonsa. Liitto pitää ohjelman tavoitteita sinänsä hyvinä, mutta keinot jäävät liian yleiselle tasolle ja sivuuttavat lähes täysin oppimisvaikeuksia ja neuropsykiatrisia haasteita kokevien nuorten suuren joukon.

”Oppimisvaikeudet ja neuropsykiatriset haasteet vaikuttavat nuorten kaikilla elämänalueilla. Nämä ominaisuudet haastavat merkittävästi nuorten oppimista, opiskelua ja työllistymistä ja uhkaavat monella tavalla nuorten tasapainoista kasvua. Siksi on välttämätöntä, että myös VANUPOssa nämä riskitekijät nostetaan vahvasti esille ja riskien pienentämiseksi suunnataan konkreettisia toimenpiteitä”, Erilaisten oppijoiden liitto perustelee näiden ryhmien huomioimisen välttämättömyyttä.

Oppimisen tukea vahvistettava kaikilla koulutusasteilla

VANUPO-ohjelmaluonnoksessa todetaan, että erilaista tukea perusopetuksessa tarvitsevia ja saavia nuoria on entistä enemmän. Erilaisten oppijoiden liitto muistuttaa, että myös toisen ja kolmannen asteen koulutuksessa oppimisen ja opiskelun tuen tarve on lisääntynyt. Tuki ei myöskään ole millään koulutusasteella riittävää eli se ei tavoita kaikkia sitä tarvitsevia.

”Oppimisen tukea selkeytetään ohjelmaluonnoksen mukaan lähivuosina. Selkeyttäminen ei kuitenkaan riitä, vaan tukea tulee lisätä ja vahvistaa. Myös lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien kuntoutukseen ja kuntoutuspalveluihin tarvitaan lisärahoitusta, sillä oppimisvaikeudet ovat riski muun muassa mielenterveysongelmien synnylle.”

Etenkin alle 30-vuotiaat on ohjelmaluonnoksen mukaan ohjattava nopeasti työllisyyspalvelujen piiriin ja riittävistä palveluista ja henkilökohtaisesta kohtaamisesta on huolehdittava. Erilaisten oppijoiden liitto pitää tärkeänä, että oppimisen tuki nostetaan tarjolle myös työllisyyspalveluihin, jossa sitä ei ole tällä hetkellä juurikaan saatavilla.

”Peruskoulussa ja toisen asteen opinnoissa puutteelliseksi jääneen oppimisen tuen takia moni oppimisvaikeuksia ja neuropsykiatrisia haasteita kokeva nuori tarvitsee tukea ja apua päästäkseen opintoihin kiinni tai työllistymään ja oppimaan työssä. Myös työpaikoille tarvitaan lisää osaamista erilaisten oppijoiden tukemiseen. Tässä tulee hyödyntää kolmannen sektorin järjestöjen vahvaa osaamista ja kokemusta”, Erilaisten oppijoiden liitto toteaa.

Digilaitteiden käytön edistämiseksi tarvitaan toimintaohjelma

Ohjelmaluonnos esittää oppimisen ilon ja kouluviihtyvyyden edistämistä lisäämällä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa sekä hyödyntämällä monimuotoisia ja vuorovaikutteisia oppimisympäristöjä sekä kulttuuri- ja taidekasvatusmenetelmiä. Tämä on tärkeää myös erilaisten oppijoiden näkökulmasta.

”On tärkeää, että erilaiset oppijat saavat myönteisiä ja itsetuntoa vahvistavia onnistumisen kokemuksia erityisesti silloin, kun akateemisten taitojen oppiminen on työlästä. Toiminnallisten menetelmien lisääminen opetuksessa on tärkeää samoin kuin se, että oppimisympäristöt suunnitellaan ja opetus toteutetaan ottaen huomioon oppimisvaikeuksia ja neuropsykiatrisia vaikeuksia kokevat nuoret”, Erilaisten oppijoiden liitto toteaa lausunnossaan.

Liitto vastaa myös ohjelmaluonnoksessa ilmaistuun huoleen digilaitteiden jatkuvasta käytöstä. Haittojen rinnalla on kuitenkin ymmärrettävä laitteiden suuri hyöty monille nuorille osallistumisen mahdollistajana, kaverisuhteiden edistäjänä ja oppimisen tukena.

”Sen lisäksi, että digilaitteiden avulla etsitään ja saadaan tietoa, niissä on lukuisia oppimista ja opiskelua edistäviä ominaisuuksia, niin sanottuja digitaalisia työkaluja. Nämä työkalut tunnetaan kouluissa ja oppilaitoksissa toistaiseksi huonosti, vaikka ne sisältyvät useimpiin laitteisiin, ohjelmiin ja sovelluksiin.”

Erilaisten oppijoiden liitto ehdottaakin peruskouluun ja toiselle asteelle omaa toimintaohjelmaa digilaitteiden käytön edistämiseksi, jotta nuoret pysyvät digitaalisen kehityksen mukana ja oppivat käyttämään laitteita hyödyllisellä ja omaa toimijuuttaan vahvistavalla tavalla. Samalla nuoria tulee ohjata ja auttaa digilaitteiden haitallisen, passivoivan ja mielen hyvinvointia alentavan käytön ehkäisemisessä.

Järjestöt otettava vahvemmin mukaan toimien toteutukseen

Kolmannen sektorin järjestöjen valtavaa osaamista tulisi kaiken kaikkiaan hyödyntää Erilaisten oppijoiden liiton mukaan nykyistä enemmän – mutta kolmannen sektorin merkitys ja rooli jäävät ohjelmaluonnoksessa ohueksi maininnaksi.

”Oppimisvaikeuksia ja neuropsykiatrisia vaikeuksia kokevien ihmisten edunvalvontajärjestöt tekevät merkittävää työtä myös nuorten yhdenvertaisen oppimisen ja osallistumisen edistämiseksi. Järjestöt tulisikin kutsua mukaan toimenpideohjelman ja konkreettisten toimien suunnitteluun ja toteutukseen”, Erilaisten oppijoiden liitto korostaa.

Ammattihenkilöstön moninaisuuden ymmärrystä lisättävä

Seuraavien kolmen vuoden yhdeksi nuorisopolitiikan tavoitteeksi ohjelmaluonnos esittää, että hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen, kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseen sekä mielen hyvinvoinnin tukemiseen liittyvä pedagoginen osaaminen määritellään varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön ja johdon täydennyskoulutuksen painopistealueeksi.

”Tämä on erittäin kannatettavaa, mutta omaksi painopistealueekseen on ensiarvoisen tärkeää lisätä pedagoginen osaaminen oppimisvaikeuksia ja neuropsykiatrisia haasteita kokevien nuorten kohtaamisessa ja tukemisessa. Jos ammattihenkilöstön osaamiseen ei panosteta nopealla aikataululla, tavoitteen saavuttaminen jää väistämättä vajaaksi. Myös varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstö itse kokee osaamattomuutta ja riittämättömyyttä oppimisvaikeuksia ja neuropsykiatrisia haasteita kokevien nuorten tarpeisiin vastaamisessa”, Erilaisten oppijoiden liitto korostaa.

Myös näiden nuorten harrastamisen esteiden poistamisessa yksi tärkeä keino on lisätä harrastusten ohjaajien tietoa ja ymmärrystä nuorten moninaisuudesta, mukaan lukien oppimisvaikeudet ja neuropsykiatriset haasteet.

Myös erityistarpeisten nuorten harrastuksiin pääseminen nousee esille VANUPO-ohjelmaluonnoksessa. Erilaisten oppijoiden liitto on tähän tyytyväinen ja muistuttaa, että usein juuri oppimisvaikeudet ja neuropsykiatriset vaikeudet voivat hankaloittaa erityisesti ryhmässä toteutuviin harrastuksiin osallistumista.

”Kolmannella sektorilla on myös tässä vahvaa osaamista ja kokemusta, jota valtionhallinnon kannattaa hyödyntää.”

Kuva valtioneuvosto

LUE KOKO LAUSUNTO TÄÄLTÄ