Siirry sisältöön

Lukiossa on saatava oppimisen tukea ilman diagnoosia

Lukiolakiin ehdotetaan muutosta, jonka mukaan lukiolaisella olisi oikeus erityisopetukseen vain hallintopäätöksellä. Siihen vaadittaisiin oppimisvaikeusdiagnoosi. Erilaisten oppijoiden liitto vastustaa muutosta ja vaatii, että jokaisen tukea tarvitsevan lukiolaisen on saatava matalalla kynnyksellä myös erityisopettajan antamaa tukea.

Jos lukiolainen saisi erityisopettajalta tukea opintoihinsa vain oppimisvaikeusdiagnoosia edellyttävällä hallintopäätöksellä, opiskelijoiden kynnys pyytää tukea oppimisen vaikeuksiinsa nousisi. Lisäksi erityisopettajien hallinnollinen työ lisääntyisi ja opiskelijoille käytettävissä oleva aika vähentyisi.

Tätä korostaa Erilaisten oppijoiden liitto lausunnossaan, jonka se antoi maan hallitukselle lukiolain muutosesityksestä.

”Tarpeenmukaisen oppimisen tuen saamisen ei pidä olla riippuvainen tietystä diagnoosista. Koettujen ja havaittujen oppimisen vaikeuksien tulee riittää tuen perusteiksi, ja nämä vaikeudet voivat olla väliaikaisia tai pysyviä”, Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen korostaa.

Yhdenvertaiset mahdollisuudet tukeen taattava

Jos uuteen lukiolakiin kirjataan oppimisvaikeusdiagnoosi tuen saamisen ehdoksi, lakiin on liiton mukaan kirjattava selkeästi ja täsmällisesti myös se, mitä hallinnollisesta päätöksestä seuraa: millaista ja mihin oppiaineisiin liittyvää erityistä tukea opiskelija tarvitsee, mitä erityinen tuki käytännössä tarkoittaa ja millaista yleisestä tuesta poikkeavaa lisätukea opiskelija hallintopäätöksen myötä saa.

Erilaisten oppijoiden liitto myös muistuttaa, että lukiolaisten oikeus oppimisen tukeen ei ole toistaiseksi toteutunut riittävällä tavalla ja yhdenvertaisesti kaikissa lukioissa. Vaikka tuki on monissa lukioissa järjestetty hyvin, jatkossa on korostettava lukiolaisen yhdenvertaista kohtelua sekä matalan kynnyksen tuen takaamista yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Erityisopettajan rooli taattava muutoksissa

Erilaisten oppijoiden liitto pitää välttämättömänä, että jokainen oppimisessaan ja opiskelussaan tukea tarvitseva lukiolainen saa juuri sellaista tukea, joka häntä auttaa. Se voi olla aineenopettajan tarjoamaa tukiopetusta tai erityisopettajan tarjoamaa tukea. Aineenopettajilla ei kuitenkaan ole aina tietoa oppimisvaikeuksista eikä erityistä osaamista ottaa niitä opetuksessaan huomioon.

”Aineenopettajat tarvitsevat usein erityisopettajan ohjausta erilaisten oppijoiden kohtaamiseen sekä toimivien opiskelukeinojen ja -välineiden käyttöön. Lukiolain kirjauksissa onkin tärkeää myös varmistaa, ettei sinänsä välttämätöntä erityisopettajan konsultointia lasketa erityisopetukseksi”, Reinikainen toteaa.

Lisäksi Erilaisten oppijoiden liitto vaatii, että opiskelijoilla pitää säilyä mahdollisuus saada yleistä oppimisen tukea myös erityisopettajalta, kun he sitä tarvitsevat. Tällä on merkitystä etenkin niille opiskelijoille, joilla on pidempikestoisia haasteita: oppimisvaikeuksia (lukivaikeus, matematiikan vaikeus, hahmottamisen vaikeus) tai muita pysyväisluontoisia oppimista ja opiskelua hankaloittavia ominaisuuksia (neuropsykiatrinen häiriö, kuten ADHD ja autismikirjo).

Ehkäisevä ja etupainotteinen tuki olennaista

Erityisopettajan apu on usein tarpeen myös, kun yksittäisen lukio-opiskelijan tukea suunnitellaan yhdessä aineenopettajan kanssa ja tukitoimien alkuvaiheissa, vaikka jatkossa erityisopettajan antamalle tuelle ei olisikaan tarvetta.

Siksi lukiolaissa on säilytettävä kaikkien opiskelijoiden mahdollisuus tavata matalalla kynnyksellä erityisopettaja heti, kun he kokevat opinnoissaan tuen tarvetta. Tätä mahdollisuutta on myös vahvistettava nykyisestä.

”Tukea on saatava ennaltaehkäisevästi ja etupainotteisesti, jotta opiskelijan ei tarvitse ensin epäonnistua ja pettyä itseensä tai joutua selviytymään – ja uupumaan – hankaluuksiensa kanssa yksin”, Reinikainen sanoo.

Tuen keinot määriteltävä laissa

Uudessa lukiolaissa tulee Erilaisten oppijoiden liiton mukaan määritellä konkreettiset käytettävissä olevat yleisen tuen keinot, joihin opiskelijoilla on tuen tarpeen ilmetessä oikeus.

”Kun opiskelija saa oikeanlaista tukea nopeasti ja matalalla kynnyksellä, tuen tarve todennäköisesti on myöhemmin pienempi. On myös tärkeää, että opiskelijan tarvitsema tuki jatkuu katkeamattomana ja sujuvana oppiasteelta toiselle”, Erilaisten oppijoiden liiton lausunnossa todetaan.

Ylioppilaskokeen uusi diplomi saa kannatusta

Erilaisten oppijoiden liitto pitää hyvin kannatettavana uuteen lukiolakiin ehdotettua muutosta, jonka mukaan ylioppilaskokeessa opiskelija voisi suorittaa yhden pakollisista kokeista taito- tai taidediplomina.

”Taito- ja taideaineen ylioppilaskokeen suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon mahdolliset erilaisten oppijoiden tarvitsemat ainekohtaiset erityisjärjestelyt.”

Lue Erilaisten oppijoiden liiton koko lausunto täältä.

Lukiolain lausuntokierros päättyy 4.6.2024.