Siirry sisältöön

Lukivaikeus ja työhyvinvointi 

Työelämän jatkuva muutos ja tarve uudistua ja oppia uutta sekä digitalisaation lisääntyminen luo sekä työntekijöille että työnantajille haasteita.

Monella työntekijällä voi olla työssään hankaluuksia kirjoittamisessa, lukemisessa, matematiikassa, hahmottamisessa tai tietotekniikan käytössä. Myös digitalisaatio lisää työntekijöiden osaamisvaatimuksia.

Työntekijän lukivaikeus voi vaikuttaa perustaitojen hallintaan ja aiheuttaa työntekijässä työn välttelyä, turhautumista ja ylikuormittumista. Siten se voi myös lisätä sairaspoissaoloja, aiheuttaa työpaikkakiusaamista ja lisätä syrjäytymisriskiä työelämästä. 

Lukivaikeus on arviolta jopa 5-10%:lla aikuisista. Tästä ei työpaikoilla kuitenkaan ole riittävästi tietoa, lukivaikeutta ei tunnisteta ja tuen tarve jää usein työnantajalta sekä työterveyden ja työhyvinvoinnin asiantuntijoilta huomaamatta.   


Virheet vähenevät, itseluottamus kasvaa

Työnantajan ja työntekijän rohkeutta lukivaikeuden puheeksi ottamiseen voi vahvistaa. 
Työohjeita voidaan selkeyttää esimerkiksi kuvien, videoiden, animaatioiden tai sanelun avulla. Saatavilla on myös erilaisia digitaalisia ohjelmia ja sovelluksia, jotka helpottavat työssä suoriutumista. 

Kun työntekijän lukivaikeus on tunnistettu ja hän saa siihen tukea, työn sujuminen vahvistuu ja virheet vähenevät.  Samalla työntekijän itseluottamus ja motivaatio lisääntyvät.   

Jokaisen työntekijän tulee päästä toteuttamaan oma potentiaalinsa työelämässä, tuomaan oma osaaminen ja ideat työn kehittämiseen lukivaikeudesta huolimatta. Myös työhyvinvoinnin, työturvallisuuden, työssä jaksamisen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta ollaan ydinasioiden äärellä.  

Lukivaikeus on yleisin kapea-alaisista oppimisvaikeuksista

Lukivaikeus on yleisin kapea-alaisista oppimisvaikeuksista. Se on perinnöllinen ja synnynnäinen keskushermoston toiminnan poikkeavuudesta johtuva vaikeus. Lukivaikeuden aiheuttamaa esim. lukuhitautta voi kompensoida erilaisilla oppimisen menetelmillä, työskentelytavoilla ja oppimisen tuen välineillä. Lukivaikeus on henkilön ominaisuus, mikä ei poistu kokonaan ja vaikuttaa vaihtelevasti henkilön tapaan toimia eri tilanteissa.

Lukivaikeus voidaan diagnosoida missä iässä tahansa. Työikäisissä aikuisissa on paljon diagnosoimattomia henkilöitä, jotka ovat oppineet itsenäisesti, ilman ohjausta, kompensoimaan lukivaikeuttaan.

Korona-ajan nopea muutos etätyöskentelyyn ja etäopiskeluun on ollut murrosvaihe, joka on nostanut monilla lukivaikeuden vaikutukset työskentelyssä esiin. Etäjaksot myös ovat oppimisvaikeusien lisäksi kiinnittäneet laajemmin huomiota henkiseen työhyvinvointiin.

Omaa henkistä kuormitusta voi seurata muun muassa Työturvallisuuskeskuksen kuormitusvaa´alla.

Kuormitusvaaka

Kuormitusvaaka tuottaa tietoa työntekijän psykososiaalisen kuormituksen
kokonaistilanteesta.

Työturvallisuuskeskuksessa on kehitetty kuormitusvaaka, jonka työntekijä itse voi tunnistaa ja jäsentää tilannettaan, jos työ tuntuu kuormittavalta. Kuormitusvaakaa voi käyttää itsenäiseen työn kuormittavuuden arviointiin tai sitä voi käyttää puheeksi ottamisen työkaluna ja arviointi voidaan tehdä keskustellen esihenkilön kanssa.

Kuormitusvaaka tuottaa tietoa työntekijän psykososiaalisen kuormituksen kokonaistilanteesta. Se toimii työkuormituksen ja voimavarojen ennakoinnin ja seurannan välineenä. Kuormitusvaaka on helppokäyttöinen ja maksuton sovellus, joka toimii mobiililaitteella ja selaimella.

Löydät kuormitusvaa´an TÄÄLTÄ.

Lisätietoja kuormitusvaa´asta TÄÄLTÄ.

TAIKOJA II -hanke

Perustaitotestillä voit arvioida luku- ja numerotaitojasi sekä tietoteknisiä perustaitojasi. 

TAIKOJA II -hanke toimii koordinoivana hankkeena opetus- ja kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaan valituille hankkeille. ESR-rahoitteinen ohjelma keskittyy aikuisväestön ICT-, numero- ja lukutaidon kehittämiseen esimerkiksi niiden väestöryhmien keskuudessa, jotka ovat tauon jälkeen palaamassa takaisin työelämään.

Koordinointihankkeen tehtävänä on verkottaa alueen toimijoita sekä viedä hankkeissa kehitettyjä toimintamalleja osaksi pysyviä koulutusrakenteita. Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen olohuone -hanke on yksi Taito-ohjelman hankkeista.

Tutkimusten mukaan yllättävän monella aikuisikäisellä suomalaisella on puutteita perustaidoissa. Perustaitotestillä voit arvioida luku- ja numerotaitojasi sekä tietoteknisiä perustaitojasi. Testi kertoo suuntaa antavasti siitä, millaiset perustaidot ovat tarpeen yhteiskunnan arjessa toimimisessa.

Heikkojen perustaitojen takaa voi löytyä muun muassa tunnistamattomia oppimisvaikeuksia. Harjaantumattomia perustaitoja voi työstää paremmalle tasolle. Samoin oppimisvaikeuksia voi oppia kompensoimaan omilla vahvuuksilla myös aikuisena sekä käyttämään oppimisen tuen välineitä perustaitojen tukena.

Perustaitotestin löydät TÄÄLTÄ.

Taito-ohjelman hankkeet ovat tuottaneet vuosien 2015 ja 2021 välissä malleja ja materiaaleja tukemaan aikuisten perustaitojen parantamista. Malleja ja materiaaleja perustaitojen kehittämiseen löydät TÄÄLTÄ.

Tutustu myös TAIKOJA II:n tuottamaan selvitykseen hankkeiden tuloksista (2019)!

Kokemusasiantuntijatoiminta

Erilaisten oppijoiden liitto tekee työtä tasavertaisen osallistumisen puolesta. Liitto edistää erilaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Yksi erilaisten oppijoiden hyvinvointia edistävä toiminta on liiton kokemusasiantuntijatoiminta ja kokemusasiantuntijoiden koulutus.

Kokemusasiantuntijakoulutuksessa erilainen oppija saa ainutlaatuisen mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan omaa elämänkaarta erilaisena oppijana, ihmisenä muuttuvissa ympäristöissä kuten työelämässä. Koulutuksen kautta avautuu mahdollisuus kuulua kokemustoimintayhteisöön, joka rakentaa yhdessä erilaisia keinoja osallistua vaikuttamaan erilaisia oppijoita koskettaviin ilmiöihin.

Kokemustoiminta – Erilaisten oppijoiden liitto ry (eoliitto.fi)

Oppimisen olohuone

Oppimisen olohuone on yksilöllinen ohjaus- ja oppimisympäristö. Oppimisen olohuoneesta aikuinen saa henkilökohtaista ja kokonaisvaltaista tukea omien perustaitojensa kehittämiseksi. Tukea saa lukemiseen, kirjoittamiseen, matematiikkaan ja digitaitoihin omien tarpeiden mukaan. Asiakastoimintaa on käynnistymässä vähitellen useammille paikkakunnille.

Tällä hetkellä Oppimisen olohuone toimintaa löydät osana Elinikäisen oppimisen keskus -hanketta Joensuussa ja Seinäjoen pääkirjastolta Tuuppari-toimintana. Lisäksi keväällä 2021käynnistynyt Oppimisen olohuone -KUOPIO on osana työllisyyden palvelutorin/Navigaattorin toimintaa. Toiminta on asiakkaille maksutonta. Oppimisen olohuone -tukea aikuisten perustaitoihin (eoliitto.fi)

Työ sujuvaksi! 

Työn muutoksessa oppimisen haasteet kannattaa ottaa työpaikalla puheeksi!
Se lisää osaamisen hyödyntämistä, työhyvinvointia, työturvallisuutta ja tuottavuutta.

Tarjolla on jo monia työkaluja ja sovelluksia, jotka helpottavat työntekoa eri aloilla ja työtehtävissä.

Työ sujuvaksi!  -sivustolle tuotettu sisältö antaa tietoa ja ja työkaluja perustaitojen turvaamiseen työelämässä ja tukee työntekijöiden oikeutta selviytyä työn muutoksessa.