Siirry sisältöön

BLOGI: Tutkimus oppimisvaikeuksia kohdanneiden tukena

BLOGI: Tutkimus oppimisvaikeuksia kohdanneiden tukena 

Olemme jo 30 vuoden ajan tehneet Niilo Mäki Instituutissa yhteistyökumppaneidemme kanssa pitkäjänteistä työtä sen eteen, että oppimisvaikeuksien parissa työskentelevillä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisilla ja alan järjestötoimijoilla olisi käytössään toimivat oppimisvaikeuksien tunnistamisen menetelmät sekä tehokkaat tukikeinot ja toimintamallit. Tarjoamme myös uusimpaan tutkimustietoon perustuvaa koulutusta. Instituutin sivuilta www.nmi.fi löytyy lisätietoa toiminnastamme. 

Oppimisvaikeuksilla on suuri vaikutus siihen, miten lapsi, nuori tai aikuinen kokee itsensä oppijana ja miten arvioi omia mahdollisuuksiaan uuden oppimiseen. Oppimisvaikeudet saattavat pahimmillaan luoda ylitsepääsemättömiltä tuntuvia esteitä omien tavoitteiden ja tulevaisuuden toiveiden tavoittelua. Etenkin, jos oppimisvaikeuksiin ei saada apua. Tutkimukset ovat osoittaneet, että oikea-aikainen, riittävä ja oikein kohdennettu tuki toimii suojaavana tekijänä ja pienentää todennäköisyyttä myöhempiin kielteisiin vaikutuksiin ihmisen elämänpolulla. 

Tukea tarvitsevan tulisi saada tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä edellyttää oppimisvaikeuksien tunnistamista ja tehokkaiden tukimenetelmien käyttöönottoa, sekä osaavien ammattilaisten tukea. Tuki- ja tunnistamismenetelmien kehittäminen edellyttää uusimman tutkimustiedon hyödyntämistä sekä menetelmien toimivuuden varmistamista tutkimuksen keinoin. Tällä tavoin kehitettyjen menetelmien voidaan osoittaa toimivan tarkoitukseensa luotettavasti. 

Oppimisvaikeuksien arviointiin liittyen on käyty aika ajoin myös kriittistä keskustelua. Menetelmien on oletettu määrittävän oppijan tietynlaiseksi ja vaikuttavan käsitykseen hänestä oppijana. Näin ei toki tulisi olla. Arvioinnilla päästään vasta alkuun. Kun tunnistetaan mitä oppija osaa ja mikä on hänelle hankalaa, voidaan tukitoimenpiteet suunnitella ja toteuttaa juuri oikealla ja tehokkaalla tavalla. Emme varmastikaan halua tilannetta, jossa oppimisen rajoitteet tunnistetaan, mutta oppimiseen ei ole mahdollista saada tukea. Ja toisaalta ongelmallinen on myös tilanne, jossa oppijaa yritetään tukea ilman tietoa siitä, mistä hänen oppimisen haasteissaan on kyse. Tarvitaan siis molempia: oppimisvaikeudet tulee tunnistaa luotettavasti ja tuen tulee olla riittävää, oikein kohdennettua ja oikea-aikaista. 

Oppimisvaikeuksilla on suuri yhteiskunnallinen vaikutus. Haluamme Niilo Mäki Instituutissa olla jatkossakin luomassa kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuuksia oppia ja tavoitella haaveitaan. Jos oppimisvaikeuksista huolimatta lapsi tai nuori saadaan oikeanlaisen tuen ja motivoinnin kautta opiskelemaan ja oppimaan, sekä tavoittelemaan haaveitaan ja toiveitaan, niin se tuottaa yhteiskuntaamme motivoituneen ja tulevaisuuteen katsovan aikuisen, joka vaikeuksistaan huolimatta luottaa itseensä ja pärjäämiseensä.

Kirjoittaja Juha-Matti Latvala on toiminnanjohtajana Niili-Mäki Insitituutissa.