Siirry sisältöön

Oppimistulokset nousuun – 5 askelta parempaan tukeen esi- ja perusopetuksessa

Maan hallitus uudistaa parhaillaan esi- ja perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Erilaisten oppijoiden liitto korostaa, että koulujen resursseja on vahvistettava, jotta tuki ja oppilaiden hyvinvointi taataan. Lisäksi lapsia ja huoltajia on kuultava nykyistä paremmin tukiratkaisuissa.


Oppimisen tuen suurimmat puutteet eivät ole tällä hetkellä lainsäädännössä, vaan siinä, että tuki ei käytännössä toteudu lain tarkoittamalla tavalla. Näin tiivistää Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen esi- ja perusopetuksen tuen nykytilanteen. Hallitus uudistaa esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen lainsäädäntöä, ja liitto on lähettänyt lausunnossaan painavat terveisensä valmistelijoille.

”Tällä hetkellä tuki ei toteudu tarkoitetulla tavalla, koska oppimisen tuen resurssit ovat niukat ja koulujen toimintakulttuurissa on selviä puutteita. Tukeen on saatava selkeämpi malli, korvamerkittyä rahaa ja nykyistä tiukempaa valtion ohjausta”, Reinikainen tiivistää.

Olennaista tuen uudistamisessa on Reinikaisen mukaan se, että oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksien tunnistaminen, tuen tarpeen arviointi sekä tukimenetelmät ja -välineet perustuvat tutkittuun tietoon. Lisäksi koulunkäynnin vaikeuksia kokevia lapsia ja heidän huoltajiaan on kuultava suunnitelmallisesti ja kolmannen sektorin asiantuntijuutta hyödynnettävä oppimisen tuen uudistamisessa. Kehittämisen tarvetta on myös sivistys- ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyössä.

Erilaisten oppijoiden liiton keskeiset suuntaviivat esi- ja perusopetuksen tuen kehittämiselle tiivistyvät näissä viidessä tavoitteessa:

1 Oppimisen ja koulunkäynnin tuen riittävät resurssit on taattava

Kouluissa on varmistettava riittävät resurssit lasten erilaisten tarpeiden huomioon ottamiseksi. Yleistä tukea on vahvistettava, ja tiiviimmän tuen pitää olla saatavilla kaikille sitä tarvitseville. Tuen vaikutusten seuranta on tällä hetkellä usein puutteellista, joten niin sanottu tukivastemalli on määriteltävä laissa nykyistä tarkemmin.

”Oppilaalle annetun tuen vaikutuksia on siis seurattava ja arvioitava säännöllisesti ja tukitoimia säädettävä sen pohjalta.”

2 Valtion ohjaus on varmistettava

Oppimisen tukeen on korvamerkittävä riittävästi rahaa, ja valtion on ohjattava ja valvottava nykyistä järjestelmällisemmin tuen toteutumista. Tästä tarvitaan selkeä kirjaus lakiin. Aluehallintovirastojen ennakoivaa valvontaa ja tarkastusoikeuksia tulee vahvistaa, ja opetuksen järjestäjille on määriteltävä sanktiot laiminlyönneistä. Sivistys- ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä tulee kehittää ja tiivistää lasten oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

”Palvelut ja kuntoutuspolut on kehitettävä lapsen ja perheen näkökulmasta sujuviksi yhden luukun periaatteella, ja lapselle on nimettävä vastuuhenkilö, joka koordinoi palveluita ja kuntoutusprosessia.”

3 Henkilöstön osaamista on vahvistettava

Keskeistä tuen uudistamisessa on tukeen liittyvän osaamisen ja ajan lisääminen. Opettajien, ohjaajien ja avustajien osaamista tulee vahvistaa perus- ja täydennyskoulutuksen avulla.

”Tärkeitä koulutuksen sisältöjä ovat erilaisten oppijoiden ymmärtävä ja kunnioittava kohtaaminen, erilaiset tuen keinot ja välineet, saavutettavien oppimateriaalien tuottaminen, lausuntojen ja muiden dokumenttien kirjoittaminen sekä yhteistyö huoltajien kanssa.”

4 Kouluun on saatava muitakin ammattilaisia

Peruskouluihin tarvitaan kasvatus- ja opetushenkilöstön lisäksi muita oppimisen ja koulunkäynnin tuen ammattilaisia. Esimerkiksi toimintaterapeuteilla ja neuropsykiatrisilla valmentajilla on valmiudet tukea ja ohjata sekä oppilaita että opettajia konkreettisesti ja matalalla kynnyksellä koulun jokapäiväisessä arjessa.

”On tärkeää, että toinen ammattilainen voi tarvittaessa myös työskennellä luokassa opettajan työparina – satunnaiset vierailut koulussa eivät siis riitä. Tämä parantaisi oppimistuloksia ja työrauhaa sekä vähentäisi kiusaamista eli lisäisi koulussa kaikkien hyvinvointia ja jaksamista.”

5 Oppimisen apuvälineiden on oltava kaikkien saatavilla ja osaaminen on voitava osoittaa eri tavoin

Lapsilla on oltava mahdollisuus osoittaa osaamistaan joustavasti eri tavoin. Digitaalisten ja konkreettisten oppimisen apuvälineiden tulee olla esi- ja perusopetuksessa kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla ja opetuksen kaikille saavutettavaa. Niin tässä kuin muissakin oppimisen tuen kysymyksissä kolmannen sektorin toimijoilla on ensiarvoisen tärkeää ja ainutlaatuista asiantuntija- ja kokemustietoa. Tätä osaamista ei saa jättää oppimisen tuen uudistamistyössä hyödyntämättä.

”Esi- ja perusopetuksen tukea koskevan lainsäädännön uudistaminen on välttämätöntä. Samalla on muistettava, että riittävä tuki tulee taata paitsi esi- ja perusopetuksessa myös toisella asteella, korkeakouluissa ja työelämässä”, Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen korostaa.

Teksti perustuu lausuntoon, jonka Erilaisten oppijoiden liitto antoi esi- ja perusopetuksen tuen kehittämistä koskevan lainsäädännön uudistamisesta marraskuussa 2023.